Selecteer een pagina

Together we are one

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Twinflamecoach Linda ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 89989732

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Twinflamecoach Linda diensten als Coach worden aangeboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen de Twinflamecoach Linda en de Cliënt zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Twinflamecoach Linda zijn niet van toepassing, tenzij Twinflamecoach Linda deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Twinflamecoach Linda en de Cliënt treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Twinflamecoach Linda gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Cliënt is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Twinflamecoach Linda is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Cliënt als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Twinflamecoach Linda en de Cliënt hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Twinflamecoach Linda een tussen Twinflamecoach Linda en de Cliënt gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Cliënt de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. Een overeenkomst met een derde persoon als coach kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die derde persoon met of namens de Cliënt een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Twinflamecoach Linda van een factuur.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Twinflamecoach Linda tot een inspanningsverplichting waarbij Twinflamecoach Linda gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Twinflamecoach Linda dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij hetrecht om – in overleg met de Cliënt – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Twinflamecoach Linda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Twinflamecoach Linda worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Twinflamecoach Linda zijn verstrekt, heeft Twinflamecoach Linda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Twinflamecoach Linda een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Twinflamecoach Linda op. De Cliënt kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Twinflamecoach Linda kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Twinflamecoach Linda de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Cliënt een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer Twinflamecoach Linda in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte hiervan vervult, zal de Coach in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Twinflamecoach Linda aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 4. Geheimhouding en Privacy

 1. Gesprekken tussen Twinflamecoach Linda en de Cliënt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Twinflamecoach Linda is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Twinflamecoach Linda draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld. Twinflamecoach Linda zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de Cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Twinflamecoach Linda zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met de Cliënt alle gegevens en kennis van de Cliënt die in het kader van de overeenkomst(en) met Twinflamecoach Linda zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 3. Twinflamecoach Linda neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Twinflamecoach Linda is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan de Cliënt verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en werkboeken.
 2. De Cliënt mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twinflamecoach Linda geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Twinflamecoach Linda rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Twinflamecoach Linda is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot de individuele Cliënt.

 

Artikel 6. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Twinflamecoach Linda bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per
  geleverde dienst.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de Cliënt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Twinflamecoach Linda kan de Cliënt verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met onkosten die ten behoeve van de Cliënt moeten worden gemaakt. Twinflamecoach Linda heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Cliënt het voorschot aan Twinflamecoach Linda heeft betaald.
 4. Twinflamecoach Linda behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Twinflamecoach Linda aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Het staat Twinflamecoach Linda vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek, sessie of event. Indien gewenst ontvangt de Cliënt hiervan een afzonderlijke factuur.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Cliënt in verzuim. De Cliënt is vanaf het moment van verzuim aan de Coach over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
 4. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.

 

Artikel 8. Incassokosten

Indien Twinflamecoach Linda invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de Cliënt, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Twinflamecoach Linda is tegenover de Cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Twinflamecoach Linda niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Twinflamecoach Linda jegens de Cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
 3. Twinflamecoach Linda is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Twinflamecoach Linda zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Twinflamecoach Linda is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de Cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze
  derden te verhalen.
 5. Twinflamecoach Linda is niet aansprakelijk voor door de Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Twinflamecoach Linda bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Twinflamecoach Linda duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Twinflamecoach Linda ofwel door hem in te schakelen coaches of derden die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de Cliënt enige schade zou oplopen, is Twinflamecoach Linda dan wel door hem in te schakelen coaches of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Cliënt vrijwaart Twinflamecoach Linda tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Twinflamecoach Linda en de Cliënt samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Twinflamecoach Linda.
 8. Indien de Cliënt een eventuele vordering jegens Twinflamecoach Linda niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

 1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door de Cliënt en van Twinflamecoach Linda ontvangen offerte. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar dan zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door partijen.
 2. De Cliënt is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Twinflamecoach Linda.
 3. Annulering van een enkel coachgesprek of enkele sessie door de Cliënt dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 48 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door Twinflamecoach Linda leidend is. Bij annulering binnen 48 uur zullen 50% van de betreffende kosten alsnog worden gefactureerd.

 

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Twinflamecoach Linda is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Cliënt, indien de Cliënt in gebreke blijft met voldoening van een door Twinflamecoach Linda verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Twinflamecoach Linda is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Cliënt, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Twinflamecoach Linda als de Cliënt kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen Twinflamecoach Linda en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Twinflamecoach Linda en de Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
 3. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar Twinflamecoach Linda gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.